Algemene voorwaarden

Jouw persoonlijke gegevens

Met je persoonlijke gegevens wordt altijd zeer zorgvuldig omgegaan. Je gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom niet met derden gedeeld zonder jouw toestemming.

Artikel 1 Definities

1. Meesters in Mondzorg Academy, vertegenwoordigd door Gabrielle Beens, gevestigd te Houten, KvK-nummer53294807, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (online)trainingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens de dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 

Jouw persoonlijke gegevens

1. Met je persoonlijke gegevens wordt altijd zeer zorgvuldig omgegaan. Je gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en worden daarom niet met derden gedeeld zonder uw toestemming.

2.Tijdens het eerste bezoek is het noodzakelijk dat je een geldig legitimatiebewijs, verzekeringspas en eventueel een verwijsbrief meeneemt.  Mondzorgverleners zijn bij wet verplicht om deze gegevens te controleren.

3.Wijzigt er iets in je persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld je adres, telefoonnummer, naam of e-mail of heb je een andere zorgverzekeraar? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door.

4. Je bent te allen tijden zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid en het correct doorgeven van wijzigingen je gezondheid

5.Bij het eerste bezoek wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Wanneer deze lijst niet, onvolledig of niet naar waarheid is ingevuld, kan er geen behandeling plaatsvinden.

6.Voorafgaand aan elk bezoek wordt naar de algemene gezondheid en eventuele medicatie gevraagd ook kan het zijn dat je bloeddruk opgemeten wordt wanneer hier aanleiding voor is. Mondzorgverleners zijn bij wet verplicht op de hoogte te zijn van eventueel medicijngebruik en eventuele aandoeningen. Dit om eventuele risico’s in te schatten en uit te sluiten. Bij een eerste bezoek ontvang je daarom een uitgebreide vragenlijst over uw gezondheid. Met deze gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan, ze vallen onder het medisch beroepsgeheim en zullen niet worden gedeeld met derden zonder je toestemming. Het is belangrijk dat je de vragenlijst naar waarheid invult om eventuele complicaties tijdens of na een behandeling te voorkomen.

7.Het kan zijn dat er in verband met je gezondheid maatregelen getroffen moeten worden ten aanzien van de behandeling in de praktijk. Wij zullen dit altijd met je bespreken. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij  je met klem eventuele wijzigingen in je gezondheid en/of medicatiegebruik aan ons door te geven.

8. Het kan zijn dat een speeksel en/of bloedtest noodzakelijk is wanneer er vermoedens bestaan dat er onderliggende, nog niet gediagnosticeerde gezondheidsproblemen zijn. Dit zullen we altijd in overleg met jou doen. Wijzigt er iets in de gezondheid en/of medicijngebruik? Meldt dit dan altijd voorafgaand aan de behandeling, ook als je denkt dat dit niets met je mond te maken heeft . Je mag hier ook over bellen of mailen: info@meestersinmondzorg.nl

 

Artikel 4 Behandeling

1. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (de WGBO) sluit je een geneeskundig behandelingsovereenkomst met de zorgverlener die je behandelt. Hiervoor hoef je geen contract te tekenen. In de WGBO staan diverse rechten en plichten die bij deze behandelingsovereenkomst horen. Zowel de zorgverlener als de cliënt/patient moeten zich hier aan houden.

2. Een zorgverlener is verplicht om je te informeren over je huidige gezondheidstoestand, de vooruitzichten, de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling, de te verwachten gevolgen van de risico’s van het onderzoek en de behandeling van je mondgezondheid.

3. De zorgverlener geeft informatie over het onderzoek en de behandeling aan de cliënt/ patiënt zelf als hij/zij 16 jaar of ouder is, aan de (wettelijk) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn/haar leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).

4. Als cliënt/patiënt heb je onder andere het recht op duidelijke informatie over je gezondheidstoestand. Zodat je op basis van deze informatie die je hebt gekregen van je zorgverlener kan beslissen of je toestemming geeft voor onderzoek of behandeling. Je hebt recht op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener en je hebt recht op inzage in je dossier.

5. Er zijn ook patiënt/cliënt plichten. Je moet onder andere de zorgverlener duidelijk en volledig informeren en vragen eerlijk beantwoorden, zodat zij/hij je op een verantwoorde manier kan onderzoeken en behandelen, je moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener je geeft.

 

Artikel 5 Afspraken

1. Afspraken kunnen gemaakt worden via het contactformulier, telefonisch of via de mail.

2. Behandeling geschiedt alleen op afspraak

3. Indien je een afspraak hebt gemaakt en deze onverhoopt toch niet na kunt komen, dan kun je de afspraak kosteloos verzetten of annuleren, indien je dit minimaal 48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak doet. Afspraken op maandag dienen verzet/geannuleerd te zijn donderdag afgaand aan de afspraak op maandag, voor12h ´s middags. Afspraken afzeggen/verzetten kan uitsluitend op werkdagen per mail (info@meestersinmondzorg.nl)  of telefonisch (06-25102563). Er is geen mogelijkheid om per sms of WhatsApp af te zeggen. Eventuele berichten via dit medium worden niet in behandeling genomen.

Kom je te laat? Dat is natuurlijk heel vervelend. Voor jou maar ook voor ons. Omdat we per cliënt een bepaalde tijd reserveren voor de behandeling, kan het zijn dat er bij te laat komen onvoldoende tijd over is om kwalitatief goed te kunnen behandelen. In dit geval ben je van harte welkom op een ander moment en maken wij een andere afspraak met je.

4. Afspraken afzeggen zoveel mogelijk telefonisch. Indien je per mail afzegt dan dien je van ons een bevestiging te hebben gekregen dat je annulering in goede orde bij ons is ontvangen. De praktijk biedt geen WhatsApp/sms mogelijkheid, uitsluitend telefonisch of per e-mail.

5. Een afspraak niet nakomen, te laat afzeggen of te laat komen wordt, ongeacht de reden, in rekening gebracht. We vragen je dan een tegemoetkoming in de kosten. De eerste keer brengen we een deel van de gereserveerde tijd in rekening, vanaf de 2e keer volledig. Zeg je af omdat je Corona hebt? Dan dien je ons hiervan een positieve testuitslag van de GGD te overhandigen. Zeg je af omdat je een positieve zelftest hebt? Dan dien je ons jouw test voorzien van jouw initialen te laten zien, bijvoorbeeld dmv een foto. Zeg je af omdat je in contact bent geweest met een corona positief persoon? Ook dan zien we graag een positieve testuitslag met jouw initialen en datum waarop de test is gedaan.  Kun je geen bewijzen overleggen, dan wordt een deel van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.  Je wordt dringend verzocht hier goed rekening mee te houden want deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

6. Gemaakte afspraken worden aan je bevestigd per e/mail (indien de gegevens bij ons bekend correct zijn). Dit is een service waaraan geen rechten te ontlenen zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor een juiste en tijdige verzending. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het noteren van en herinneren aan de gemaakte afspraak/afspraken.

7. Indien de mondhygiënist verhinderd is, bijvoorbeeld door ziekte, kan het voorkomen dat een behandeling overgenomen wordt door een collega. Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn dan maken we een andere afspraak met je.

 

Artikel 6 Rapportage aan je (tand)arts

1. Op verzoek en met goedkeuring van jouwzelf kunnen wij een behandelverslag (rapportage) aan je behandelend (tand)arts sturen. Indien je hier bezwaar tegen hebt, verzoeken wij je dit voorafgaand aan de behandeling kenbaar te maken liefst schriftelijk.

2. Met jouw toestemming kunnen medewerkers van Meesters in Mondzorg gegevens opvragen bij derden (specialisten, huisarts, tandarts en andere zorgverleners waar je bekend bent).

 

 Artikel 7 Betaling

1. Vanaf eind 2021 gaan betalingen via Infomedics Medical Factoring.  Behalve de intake (de eerste afspraak) hiervan kan het zijn dat we je zelf een factuur sturen. Je kan deze indienen bij je zorgverzekeraar indien aanvullend verzekerd voor de tandarts.

2. Wij sturen de factuur per post/zorgmail. Je kan dan zelf de factuur indienen bij je zorgverzekeraar. Wil je dit niet, dan gaan de betalingen via Infomedics Medical Factoring. Het indienen van je factuur bij een factoringsbedrijf is voor jou een service, hiervoor betalen wij een vergoeding.

3. Facturen die niet tijdig worden betaald zullen worden overgedragen aan een incassobureau.

4. Wanneer een factuur niet is voldaan kan er geen andere afspraak gemaakt worden. Heb je al een afspraak staan? Dan zal deze worden geannuleerd, tot alle openstaande bedragen betaald zijn.

 

Artikel 8 Privacy

1. Meesters in Mondzorg heeft en patiëntendatabase en delen je gegevens uitsluitend binnen onze praktijk, met je tandarts of behandelend arts, in verband met je behandeling. Persoonsgegevens worden door ons 15 jaar of langer indien noodzakelijk bewaard, zoals de wet voorschrijft en niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van je hebben gekregen. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk om je behandeling op de best mogelijke wijze te kunnen uitvoeren.

 2. Onze ICT-infrastructuur is beveiligd en de systemen worden proactief gemonitord en bewaakt. Je veiligheid en privacy staan Meesters in Mondzorg altijd voorop.

3. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze patiënten/cliënten en de bezoekers van onze website. Daarom hebben we een privacy beleid ontwikkeld waarin veel meer informatie te vinden is over onze visie op privacy-compliance. Door op of vanaf 25 mei 2018 gebruik te maken van onze diensten en behandelingen ga je akkoord met ons vernieuwde beleid. Voor vragen over dit beleid kan je contact opnemen met onze praktijk.

 

Artikel 9 Tarieven

1. De tarieven voor de behandelingen in de mondzorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Meesters in Mondzorg behoudt zich het recht voor om deze tarieven tussentijds aan te passen. Voor behandelingen boven € 250,00 wordt een begroting opgesteld. Hieronder kan je de meest relevante codes en tarieven vinden, zoals die worden gebruikt bij Meesters in Mondzorg. Deze tarieven zijn landelijk geldend en zijn opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA). Je kan de tarieven met uitleg vinden op www.vergelijkmondzorg.nl en www.nza.nl

 

Artikel 10 Vergoeding zorgverzekeraars

1.Meesters in Mondzorg kan in geen enkel geval uitspraken doen over vergoedingen van behandelingen, je dient zelf voorafgaand aan de behandeling te informeren bij je zorgverzekeraar of een behandeling door een vrijgevestigd mondhygiënist in aanmerking komt voor vergoeding. 

2. Een behandeling komt veelal alleen in aanmerking voor vergoeding door je zorgverzekeraar als je een aanvullende (tandarts)verzekering hebt afgesloten. Informeer bij je verzekeraar naar de voorwaarden.

3. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars en maken geen prijsafspraken.

4. Een behandeling kan uit meerdere codes bestaan. Op deze codes en de bijbehorende tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

5. Meer uitleg over de behandelcodes kan je  vinden op www.vergelijkmondzorg.nl of www.nza.nl

 

Artikel 11 Online cursus

1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.

2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.

3. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

4. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

5. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan dienstverlener niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

7. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

8. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

9. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener.

10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de daarvoor bedoelde community (indien beschikbaar) onder posts. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.

12. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

13. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, workshop of online cursus.

4. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht.

5. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

3. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

4. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

 

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 15 Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.

2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

3. Klachten over de mondzorgpraktijk moeten eerst aan de mondzorgverlener gemeld worden. Zodat dienstverlener eerst zelf met u tot een geschikte oplossing kunnen komen. Komt u er samen niet uit? Dan kan de klacht gemeld worden via de klachtenregeling zoals aangegeven in de footer op de website: Klachtenregeling – Meesters in Mondzorg

 

Artikel 16 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting naders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

 

1 december 2023