Klachtenregeling

Heb je een klacht over een behandeling in mijn praktijk? Vind je dat er iets niet goed gegaan is? Dan ga ik graag het gesprek met je aan om te zien of we tot een voor beide partijen prettige oplossing kunnen komen. Komen we er niet dan nog steeds niet uit? Dan kan je je klacht melden bij de SKGE.

De bij de NVM-mondhygiënisten aangesloten mondhygiënisten werken volgens de professionele standaard en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten. Voor goede zorg en voorlichting ben je bij een NVM-mondhygiënist dan ook aan het juiste adres. De NVM-mondhygiënist is dé specialist op het gebied van preventie en streeft ernaar om samen met u de voor u meest optimale mondgezondheid te bereiken.

De patiënt staat bij de NVM-mondhygiënist op de 1e plaats, maar er kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover je niet tevreden bent, of waarover je een klacht wil indienen. 

  1. Indien je ontevreden bent of een klacht wil indienen dan is het van belang dat je dit eerst met de behandelend mondhygiënist bespreekt. Wellicht kan je samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt zal de mondhygiënist je doorverwijzen naar de NVM- Klachtenregeling bij de SKGE.

  2. De klachtenregeling bij de SKGE is gratis voor patiënten. De klacht wordt in behandeling genomen door een klachtenfunctionaris. Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die de patiënt op diens verzoek bijstaat, advies geeft over indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachtenregeling. De klachtenfunctionaris is neutraal en streeft ernaar de klacht tussen partijen op te lossen. De klachtenfunctionaris handelt naar eigen inzicht is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de mondhygiënist of aan NVM-mondhygiënisten. De klachtenfunctionaris stelt je bij ontvangst van de klacht op de hoogte van het verloop van de procedure en de termijnen. De mondhygiënist zal uiteindelijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht een beoordeling van de klacht moeten geven. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met vier weken indien dit voor zorgvuldige afwikkeling nodig is. Partijen mogen onderling een langere termijn voor afhandeling afspreken indien de duurzaamheid van de oplossing van de klacht die wenst. Denk hierbij aan het benaderen van een deskundige voor nader onderzoek of het starten van een mediationtraject.

    Na indiening van de klacht ontvang je een bevestiging met beschrijving van het verloop van de procedure. De klacht zal zo nodig en na instemming van zowel jouzelf als de mondhygiënist worden beoordeeld door een consultatiecommissie bestaande uit meerder onafhankelijke mondhygiënisten. De uitspraak van de commissie is bindend voor alle partijen.

  3. Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. Een andere, meer laagdrempelige mogelijkheid is de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze Geschilleninstantie is door alle beroepsorganisaties in de mondzorg opgerichte en doet uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie is gerechtigd uitspraak te doen in zaken met een schadebedrag tot maximaal €25.000. Voor het indienen van een geschil is griffiegeld verschuldigd aan de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De hoogte van het griffiegeld bedraagt €75.- Het griffiegeld dient te worden voldaan binnen vijf dagen nadat het geschil is ingediend. Van belang is te vermelden dat je als client in principe geen rechtstreekse toegang hebt tot de Geschilleninstantie. Uitzonderingen op deze gang van zaken zijn altijd ter beoordeling van de Geschilleninstantie.

Contactgegevens

Klachtenfunctionaris SKGE
Stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.